Hanım Sahabe Lübeyne (veya Lebibe) Hatun'un hayatı

Hanım Sahabe Lübeyne (veya Lebibe) Hatun'un hayatı

LÜBEYNE (VEYA LEBİBE) HATUN (R. ANHA)

Lübeyne Hatun; müemmel b. Habib... Oğullarının cariyesi iken, Hz. Ömer'den önce müslüman olmuştu.

Hz. Ömer, müslüman olmadan önce müşrik iken, müslümanlıktan döndürmek için  Lübeyne Hatun'a en ağır işkenceleri yapardı.

Hassan b. Sabit derki : «Ben, Umre hacısı olarak Mekke'ye var­mıştım. Peygamber (S.A.V) halkı İslâmiyete davetle uğraşıyor,ashabı da işkencelere uğratılıyorlardı.

Ömer b. Hattab'ın başucuna dikildim. Kendisi beline izar tutun­muştu. Müemmel oğullarının cariyesinin boğazını elleri gevşeyip yan­larına düşünceye kadar sıktı, durdu!

Kendi kendime (öldü artık kadıncağız) dedim. Sonra onu bırakıp Zinnîre'nin üzerine yürüdü. Ona da bunun gibi yaptı.

Ömer b. Hattab yine bir gün müslümanlıktan döndürmek için Lü-beyne'ye işkence yapıyor, vurup duruyordu. Dövmekten bıkınca, yo­rulunca da :

«Size acıdığımı sanmayın!.. Sadece dayak atmaktan yoruldum. Dinlenir dinlenmez sizi cezalandırmaya devam edeceğim. Siz bu yeni dini inkâr edip ondan ayrılmadıkça da dayaktan vazgeçmeyeceğim» dedi.

Lübeyne Hatun, ona «Eğer müslüman olmazsan, Allah da sana öy­le yapacaktır» dedi.

Hz. Ebu Bekir (R.A) Lübeyne Hatunu da satın alıp âzâd etti. Allah (O.O) onlardan razı olsun...

Bu kadın sahâbîer İslam uğrunda, Allah yolunda gözleri kör edi­linceye kadar, öldürülesiye kadar boğazları sıkılarak işkenceler altında iken, yine Allah yolundan asla sapmazlarken bugünkü kadınlarımız ise, her türlü dünya nîmetleHne sahip olduğu halde, Allah rızası için neler yapıyorlar acaba?!.. Çocuklarına hangi Peygamberin, sahabenin hayatlarını anlatıyorlar! İslamın hangi hükümlerini öğretiyorlar! Ken­dileri biliyorlar mı?! Öğrenme gayretini gösteriyorlar mı?! Öğrenmek ve öğretmek için hiç olmazsa ayda bir dinî kitap alıp evlerine götürü­yorlar mı?! Ama bunun yanında çocuklarını yarış atları gibi küçükten dersanelerde yarışlara sokuyorlar. Çocuklarının dünyalığı için yemi­yorlar, giymiyorlar, çocuklarına Allahıni, Peygamberini, ahiretini öğret­me yolunda değil de geçici olan üç günlük dünyalık için hazırlıyorlar. Ebedî Âhiret âlemi için maalesef masrafa ve zamana sıra gelmiyor ne hikmetse!..

Yine kadınlarımız, kızlarımız, masa örtüsü, yastık yüzü, yemek ta­kımı, karyola takımı vesâir cehiz işleriyle ömürlerini tüketiyorlar da Allah için neler yapmalarını öğrenmeye, ibâdet etmeye fırsat bulamı­yorlar. İbâdetlerini terkediyorlar iş yapacağız derken, sanki hiç ölmi-yeceklermiş gibi! Allahın huzurunda ömrünün nerelerde, paralarını ne­relerde harcadıklarından hesap sorulmayacakmış gibi!..

Yine gafil kadınlarımız, Allah'a kulluğa ve ibâdeti unutup hayır, ha­senatta; zekât ve sadakada yarış yerine, geçici dünyanın modasında, koltuk takımlarında,, büfelerde, porselen takımlarında vesâir lüks ve israfta yarışıyorlar... Kocalarını ve ailelerini de gereksiz masrafa bo­ğuyorlar... Sahabelerin İslam anlayışı ve yaşayışı nasıl? Bizim anlayı­şımız ve yaşayışımız nasıl? Hiç düşünmeyecekmiyiz halimizi!.. Allahın huzuruna nasıl varacağımızı!..

İslamdan habersiz genç kızlarımız ve gafil kadınlarımız, arkadaş­larının, akrabalarının, âmirlerinin vesâirlerin kınama ve ayıplamasın­dan utanarak başlarını örtmüyorlar, ibâdetlerini yapmıyorlar. Halbuki korkulacak en büyük makam Yüce Allah'tır. Allah'ın kullarının kınama­sından veya cezasından korkuyorlar da niçin Allah'ın cehennemdeki azabından ve cezasından korkmuyorlar? Yoksa Âhirete mi inanmıyor-lar?!..

Yine bazı gafil müslüman aileler, kendileri başlarını örterler, ibâ­detlerini yaparlar da, çocuklarına gelince, daha gençler, ilerde yapar­lar, önce dünyalıklarını kazansınlar vesâir bahanelerle -sanki yarın ya-şıyacaklarına garantileri varmış gibi- güya sevdikleri ve şefkatlerin­den kıyamadıkları çocuklarını bilerek kendi elleriyle cehennem ateşine atıyorlar... Dünyalıklarına kıyamadıkları sevgili yavrularının Âhiretle-rini kendi elleriyle mahvediyorlar hiç aldırış etmeden... [1]

 

[1] Abdulaziz eş-Şennavi, Sahabe Hayatından Tablolar (Hanım Sahabiler), Uysal Kitabevi: 554-555.