Hz. ELYESA (A.S)

Hz. ELYESA (A.S)

"İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülfüfl'î de an. Hepsi de iyi (kulla­rımız) dandır." (Sâd: 38/48)

Hz. Elyesa' (a.s)'ın Kur'an'da Zikredilmesi:

Hz. Elyesa' (a.s)'m adı, Kur'ân-ı Kerîm'in iki yerinde geçmektedir. Bunlardan biri, "İsmail'i, Elyesa'ı, Yûnus'u ve İlyâs'ı da (an). Hepsini, (kendi zamanlarında) alemlere üstün kıldık. " (En 'âm: 6/86) ayetinde ve diğeri ise az önce belirtti­ğimiz Sâd: 38/48 ayetinde geçmektedir.[1]

Hz. Elyesa' (a.s)'ın Soyu:

İbn Cerîr et-Taberî'nin, Tarih'inde, Hz-. Elyesa' (a.s)'ın soyu ile ilgili şu bilgilere yer verilmektedir:

"Eîyesa' (a.s), Ahtûb'un oğludur. Hz. îlyâs'ın amcasının oğlu olduğu da söylenmiştir.[2]

Hafız İbn Asakir, Hz. îlyâs'm soyunu şu şekilde kaydet­miştir:

"Asıl ismi, Esbât'tır. Soyu ise; Esbât b. Adiy b. Şûtlem b. Efrâîm b. Yûsuf (a.s) şeklindedir.[3]

Hz. Elyesa', İsrail oğullan peygamberlerindendir. Fakat hayatı hakkında Kur'ân-ı Kerîm'de kendilerine ayrı ayrı iman edilmesi gereken (peygamberler içerisinde) zikredilmesi dışın­da bir bilgi verilmemiştir.[4]

Hz. Elyesa' (a.s)'ın Daveti:

Hz. Elyesa', Hz. İIyâs'ın ölümü üzerine davet görevine başladı. İsrail oğullarım, Allah'ın nebisi Hz. îlyâs'ın şeriatına ve metoduna sarılarak Allah'a davet etti.

Hz. Elyesa' zamanında bidatler ve günahlar artış göster­mişti. Çünkü o dönemde zalim hükümdarlar çoğalmıştı. Bun­lar, peygamberleri katlediyorlar ve müminleri yurtlarından çı­karıyorlardı.

Bu sebeple de Elyesa' (a.s), onları Allah'ın azabıyla kor­kuttu. Fakat onlar, Hz. Eîyesa'nın bu davetinden yüz çevirmiş­lerdi. Daha sonra Allah, Hz. Elyesa'nm canını aldı. İsrail oğul­larına da, kötü bir azabı musallat etti. Nitekim Kur'ân-ı Kerîm, bu azabı şöyle anlatmaktadır:

"Sözlerinden dönmeleri, Allah 'in ayetlerini inkar etmeleri, suçsuz yere peygamberleri öldürmeleri ve 'kalblerimiz, hlıflanmıştır' demeleri sebebiyle... (onlara türlü türlü belalar verdik. Onların kalbleri kılıflı değildir.) Tam aksine küfürleri sebebiyle Allah, o kalbler üzerine mühür vurmuştur. Pek azı hariç artık iman etmezler. Bir de, inkar etmelerinden ve Mer­yem'in üzerine büyük bir iftira atmalarından (dolayı onları lanetledik.)[5]

Bazı tarihçilerin kaydettiğine göre; Hz. Elyesa', davetini, Şam  bölgesindeki  şehirlerden biri  olan  'Pânyâs  şehrinde yapmıştır. Bu şehir, halen mevcut olup Lazkıye bir yerde bulunmaktadır. Yine de doğruyu en lah'tır