Hz. İSHAK (A.S)

Hz. İSHAK (A.S)

"Sâlihlerden bir Peygamber olarak İbrahim'e İshâk'ı müjdeledik. Kendisini ve îshâk'ı mübarek eyledik. Fakather ikisinin neslinden, iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa kötülük edenlerde olacaktır." (Saffât: 37/112113)

Hz. İshâk (a.s)'ın Soyu:

Hz. İshâk (a.s),[1] Hz. İbrâhîm (a.s)'tn oğludur. Annesi, Sare'dir. Hz. İbrâhîm (a.s)'ın ikinci çocuğudur. [2] Melekler, onu, Hz. İbrâhîm (a.s)'a müjdelemişti.

İsrail oğullan peygamberleri, onun neslinden gelmiştir. Çünkü peygamberlik, Hz. İbrâhîm (a.s)'ın soyunu oluşturan Hz. İsmâîl (a.s) ile Hz. İshâk (a.s)'a verilmişti. Yüce Allah bu konu ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

"Peygamberliği ve kitabı da, İbrâhîm 'in soyuna verdik." Bununla ilgili açıklama ileride gelecektir. [3]

Hz. İshâk (a.s)'ın Risaleti:

Tercih edilen görüşe göre; Hz. İshâk (a.s), Şam ve Filistin topraklarında yaşayan Ken'anlılara Peygamber olarak gönderilmiştir. Bu yerler, peygamberlerin atası Hz. İbrâhîm (a.s)'m yaşadığı çevrede yer almaktadır.

Hz. İshâk (a.s)'m risaleti, aralarında yaşadığı o kavimlere idi. [4]

Hz. İshâk (a.s)'ın Hayatı:

Hz. İbrâhîm (a.s) 100 yaşlarında iken[5], Yüce Allah'ın me­lekler aracılığıyla Hz. İshâk (a.s)'m doğumunu ona müjdele­mesi üzerine, yaşlı ve kısır hanımı Sare, Hz. İshâk (a.s)'ı dün­yaya getirmiştir... Yüce Allah bu konuyu şöyle anlatmaktadır:

"(Meleklerin müjdeli haberi getirdiği) o esnada hanımı ayakta idi ve (müjdeli haberi duyunca) güldü. Ona da, İshâk'ı, İshâk'ın ardından da Ya'kûb'u müjdeledik. (İbrahim'in hanı­mı,) 'Vay halime! Ben bir koca kadın ve bu kocam da bir ihti­yar iken çocuk mu doğuracağım? Bu, gerçekten şaşılacak bir şeyi' dedi. (Melekler:) 'Allah'ın emrine şaşıyor musun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir Şüphesiz ki O, övülmeye layıktır, iyiliği boldur' dediler.[6]

Hz. İbrâhîm (a.s), oğlu Hz. İshâk'a, kendi soyundan gelen bir kadınla evlenmesini vasiyet etti. Bu vasiyet üzerine Hz. İshâk (a.s), amcasının oğlunun kızı "Refka" Adlı kadınla ev­lendi. Ondan Ays/îs ve Ya'kûb adında iki (ikiz) oğlu oldu.[7]

Ehli kitap, Ays'ı, "Aysû" diye ve Ya'kûb'u da "İsrail" di­ye Adlandırmıştır. İsrail oğullarından gelen Yahudiler, Hz. Ya'kûb'a nispet edilirler. [8]

Hz. Îshâk (a.s)'in Ölümü:

Hz. İshâk (a.s), 180 yaşında iken, Ken'anlıların toprağında ölmüş ve (Filistin'deki) "el-Halil" (Habrûn) şehrinde babası Hz. İbrâhîm (a.s)'ın gömülü olduğu mağaraya defnedümıştır.[9]