Patrikhane Nedir?

Patrikhane Nedir?

Patriğin kaldığı yere, makamına patrikhane denir.