PEYGAMBERLERİN SONUNCUSU HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

PEYGAMBERLERİN SONUNCUSU HZ. MUHAMMED (S.A.V.)

"Ey Peygamber! Biz seni (alemlere) bir şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. (İnsanları Allah'ın bu konuda sana verdiği) izin gereğince Allah 'a (ibadet etmeye) çağıran ve ay­dınlatan bir ışık kıldık (Ahzab: 33/45-46)

Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah'ın resulü ve bütün pey­gamberlerin sonuncusudur. Yüce Allah, semavi kitapları Kur'ân-ı Kerîm ile sona erdirdiği gibi risalet ve nübüvveti de Hz. Muhammed (s.a.v.) ile sona erdirdirmiştir. Bu ne kadar güzel bir sona ermedir!

Resulullah (s.a.v.), yaratılış itibariyle peygamberlerin so­nuncusu, rütbe ve mevki bakımından onların ilki, dünya ve afairette Adem oğullarının efendisi ve en üstünüdür.[1]

Nitekim Yüce Allah, Resulullah (s.a.v.) ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

"Muhammed, sizin adamlarınızdan herhangi birisinin ba­bası değildir. Fakat o, 'Allah'ın resulü' ve peygamberlerin sonuncusudur. "[2]

Resulullah (s.a.v.)'de, kendisi hakkında şunları söylemek­tedir:

"Allah, mahlukatı yarattı. Beni de, mahlûkatm en hayırhsı i. Kabileleri yarattı. Beni de en hayırlı (olan Kureyş) kabilesinden kıldı. Sonrada kabilelerin en hayırlı ailelerini yarattı. Beni de, en hayırlı (olan Haşim) ailesinden kıldı. O halde ben aile ve şahıs itibariyle sizin en hayırlınızım."[3]

Yine Resulullah (s.a.v.) kendisi ile ilgili olarak şöyle bu­yurmaktadır:

"Ben, kıyamet gününde Ademoğullannın efendisiyim. Bunda övünülecek bir durura yoktur. Kıyamet gününde hamd sancağı benim elimde olacak. Bunda övünülecek bir durum yoktur. Adem ve bütün peygamberler ancak benim sancağımın altmda toplanacaklar. Bunda övünülecek bir durum yoktur."[4]

 

Resulullah (s.a.v.)'in Şerefli Soyu:

 

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in soyu, yukarıya doğru şöyledir: Hz. Muhammed (s.a.v.) b. Abdullah b. Abdulmuttalib b. Hâşim b. Kusay b. Abdimenaf b. Kilab b. Mürre b. Ka'b b. Lüey b. Galip b. Fihr b. Malik b. Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyâs b. Mudar b. Nizar b. Mead b. Adnan[5] Hz. îsmâîl b. Hz. İbrâhîm (a.s).[6]

Hz. Muhammed (s.a.v.)'in atalarının hepsi de, ileri gelen­lerden ve soylu kimselerdendir. Soyların en şereflilerindendir. Çünkü Allah, göndereceği peygamberi ancak soyu en şerefli olanların içerisinden gönderir.[7]

Buhârî, "Sahîh" adlı kitabında bu konu ile ilgili olarak şöyle bir hadis nakleder:

"Rum meliki Herakliyus, Ebu Süfyân'a:

- Muhamrned'in soyu içinizde nasıldır?' diye sormuştu. Ebu Süfyan:

- Muhammed, içimizde 'en şerefli soy' sahibiydi' diye cevap verdi. Herakliyus, Ebu Süfyan'm bu sözüne:

- İşte peygamberler, kavminin en şerefli soyu içerisinden böyle gönderilir[8] yani peygamberler, soy bakımından kav­minin en üstünü ve kabile bakımından da kavminin en şerefli-sidir, şeklinde cevap vermiştir.

Resulullah (s.a.v.)'in doğumu, temiz ve şerefli bir doğum­dur. Çünkü ona, cahiliyyet dönemi pislik ve kötülüklerinden hiçbir şey bulaşmamış ve İslamî nikaha benzeyen Sahîh bir nikahla kurulmuş bir evlilik neticesi doğmuştur. Buna, Resulullah (s.a.v.)'in şu sözü delil teşkil etmektedir:

"Ben, Sahîh bir nikahla kurulmuş bir evlilikten vücuda geldim. Kötü bir nikah yolu ile kurulmuş bir evlilikten meyda­na gelmedim."[9]

Hz. Aişe (f.a.)Man yapılan başka bir rivayette ise: "Kötü olmayan Sahîh bir nikah ile kurulmuş bir evlilikten doğdum" demiştir.

Resulullah (s.a.v.), Hz. İsmâîl (a.s)'ın çocuklarındandır. Hz. İshâk (a.s)'ın çocuklarından değildir. İsrail oğullarına gön­derilen peygamberlerin hepsi, Yakub b. İshâk b. İbrâhîm (a.s)'m soyundandır. Resulullah (s.a.v.) ise, Hz. İsmâîl (a.s)'m soyundandır. Müslim'in "Sahîh" adlı kitabında geçen şu hadis de, buna delâlet etmektedir:

"Allah, İsmâîl evlatları arasından Kinâne'yi seçti. Kinâne (evlatları arasm)dan Kureyş'i seçti. Kureyş (kabilesin)den Haşim oğullarını seçti. Haşim oğullarından da beni seçti."[10]

Tirmizî'de geçen rivayette ise: "O halde ben, aile ve şahıs itibariyle sizin en hayırlınızım" buyurulmaktadır.

Muhammed Ali Sabuni