Peygamberliğin Rabbani Bir Hediye Oluşu

Peygamberliğin Rabbani Bir Hediye Oluşu

Peygamberlik, ilahi bir fazilet ve insanlığa verilmiş Rab­bani bir hediyedir. Yüce Allah, peygamberliği, kullarından dilediğine ve yarattıklarından istediğine verir...

Peygamberlik; gayret etmekle, çalışmakla, her türlü güç­lüklere ve zorluklara katlanmakla ulaşılmaz... İtaatin ve ibadetin çokluğuyla da elde edilemez. Ancak Yüce Allah'ın özel ilahi seçmesiyle olur.Yüce Allah, bu konuyu şöyle anlatmaktadır:

"Deki: 'Fazilet[6], doğrusu Allah'ın elindedir. Onu dilediği­ne verir. Allah, rahmeti bol olan ve her şeyi hakkıyla bilendir. Allah, rahmeti ni dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibi­dir."[7]

Buna göre Peygamberlik, "seçilene" ve "tercih edilene" göredir. Yüce Allah, peygamberliği, kullarından taşıyabilecek kimselere verir. Çünkü Peygamberlik, ağır bir yük ve büyük bir tekliftir. Ona ancak insanlardan Ulu'1-azm (azim sahibi büyük kimseîer)in gücü yeter.

Nitekim Yüce Allah, bununla ilgili olarak nebilerin ve re­sullerin sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.v) 'e hitaben şöyle buyurmaktadır:

"Doğrusu biz,sana, taşıması ağır bir söz indireceğiz"[8]

Peygamberlik; veraset, galebe ve üstün gelme yoluyla da elde edilemez. Ancak "seçme" yoluyla elde edilir. Bu da, Şanı Yüce Allah'ın, yarattıklarının en faziletlisi ve kullarının en seçkin olanlarından risalet yükünü taşıyabilecek kimseleri seçmesiyle gerçekleşir. Çünkü Allah, bu yüce iş için, onları, insanlar arasından seçer. Nitekim Yüce Allah, bu konuyu Kur'ân-ı Kerîm'de şöyle anlatmaktadır:

"Allah, Meleklerden de ve insanlardan da "Peygamber­ler" seçer. Doğrusu Allah, işitendir ve görendir."[9]

Yine Yüce Allah bu konuyla ilgili olarak şöyle buyurmak­tadır "Doğrusu Allah; Adem'i, Nuh'u, İbrâhîm ailesini ve İrnrân ailesini, bütün alemlerin üzerine üstün kılmıştır. "[10]

Yine Yüce Allah, bazı Peygamberlerin hayatını anlatma hususunda şöyle buyurmaktadır:

"Doğrusu Peygamberler, katımızdaki seçkinlerden ve ha­yırlılardandır."

M.Ali Sabuni