Resulullah (s.a.v.)'in Doğumu

Resulullah (s.a.v.)'in Doğumu

Resulullah (s.a.v.), Fil yılında doğmuştur. Rebiü'l-Evvel ayının 12. Pazartesi günü Mekke'de dünyaya gelmiştir. Bu da, yaklaşık olarak Miladi 570 yılına rastlamaktadır.

İbn Kesîr bununla ilgili olarak şöyle der: "Resulullah (s.a.v.)'in Pazartesi günü doğduğunda (alimler arasında her­hangi bir) ihtilaf yoktur."[12]

Rivayet edildiğine göre; Abdullah ibn Abbas (r.a.) şöyle demiştir: "Resulullah (s.a.v.), Pazartesi günü doğdu. Pazartesi günü Peygamber oldu. Mekke'den Medine'ye Pazartesi günü hicret etti ve Pazartesi günü vefat etti." Bu hadisi, Ahmed b. jîanbel rivayet etmiştir.[13]

Resulullah (s.a.v.)'in Fil yılında doğduğu kesindir. Fakat ay ve gününde ihtilaf edilmiştir. İbn İshâk'in "Siyer"in de[14] de anlattığı üzere, alimlerin cumhuruna göre, Resulullah (s.a.v.)'in doğumu, Rebiü'l-Evvel ayının ikinci günüdür.

Abdullah ibn Abbas (r.a.)'m bu konu ile ilgili olarak şöyle söylediği rivayet edilmiştir: "Resulullah (s.a.v.), Fil yılının Rebiü'l-Evvel ayının 12. Pazartesi günü doğdu. Pazartesi günü Peygamber oldu. Pazartesi günü Miraç'a çıktı. Pazartesi günü (Mekke'den Medine'ye) hicret etti ve Pazartesi günü vefat etti.[15]

İbn Kesîr ise "el-Bidâye ve'n-Nihâye" adlı tarih kitabında bu konuyla ilgili olarak şöyle der:

"Abdullah ibn Abbas'in bu görüşü, alimlerin cumhurunun yanında kabul edilen meşhur görüştür."[16]

Resulullah (s.a.v.)'in babası, Abdulmuttalib'in oğlu Ab­dullah'tır. Annesi ise, Vehb'in kızı Amine'dir. Resulullah (s.a.v).'in babası ile annesinin soyu, altı göbek yukarıda "Kilâb'da" birleşmektedir. [17]

İki Kurbanlığın Oğlu:

Tarihçilerin ve siyercilerin kaydettiğine göre; Resulullah (s.a.v.), "İbn Zebîhayn" (iki kurbanlığın oğlu) diye isimlendi­rilmiştir. Çünkü Resulullah (s.a.v.), Hz. İsmâîl (a.s)'m çocuk-larmdandır. Hz. İsmâîl (a.s), Hz. İbrâhîm (a.s)'m, rüyasında kurban etmekle emredildiği oğludur. Bundan dolayı Hz. İsmail (a.s), ilk kurbanlıktır.

İkinci kurbanlık ise, Resuluİlah (s.a.v)'in babası Abdul­lah'tır. Birazdan anlatılacağı üzere; Abdulmuttalib, oğlu Ab­dullah'ı kurban etmek istemişti.

Muhammed Ali Sabuni